Institute for Biodiversity Science and Sustainability
Online Version, Updated 14 September 2020

SEARCH RESULTS FROM

Eschmeyer's Catalog of Fishes
Select the database to search:
GENERA   SPECIES   REFERENCES
Include unavailable names

         Comments: ,

    Please look in Eschmeyer's Catalog of Fishes for authorships of sections, Families of Fishes (all), and related information.

Eschmeyer's Catalog of Fishes Reference Record:


Ruuthensparre, J. L., J. Kiermanskiöld and A. Dahl  1784 [ref. 31153]
Utdrag af den Dagbok, som hölts under en Undersöknings Förrättning i Bohus Länska Skärgården åren 1783 och 1784. Pp. 18-65. In: Anonymous, Trangrums-acten, eller Samling af de handlingar, som med kongl. maj:ts allernådigste tilstånd blifwit des och rikets höglofl. amiralitets- och commerce-collegier tilsände, rörande tran-beredning af sill, uti Bohus länska skärgården, och bewis derpå, at det uti hafswattnet utkastade trangrums skadar hwarken hamnar, farleder eller fiske, hwilket man tilförene befarat. I anseende til ämnets wigt, almän uplysning och beqwämare bruk, til tryck befordrad af några götheborgare, som anlagt transiuderier uti Bohus länska skärgården. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet. Utdrag af den Dagbok, som hölts under en Undersöknings Förrättning i Bohus Länska ...